Rejestracja w serwisie Kinomaniak.pl

Pobierz regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SPOŁECZNOŚCIOWEGO SERWISU INTERNETOWEGO
http://Kinomaniak.pl
(SPOŁECZNOŚĆ FANÓW FILMÓW I SERIALI)


 

Wersja: 1.00
Data obowiązywania: 20.08.2020


 

Art. 1.
WSTĘP

W związku z tym, iż serwis Kinomaniak.pl jest serwisem polskojęzycznym, pod polską domeną i (co jest naturalną implikacją wspomnianych faktów) skierowany jest głównie do Polaków (lub osób polskojęzycznych), niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania społecznościowej platformy komunikacyjnej (społeczność fanów filmów i seriali), funkcjonującej pod domeną https://Kinomaniak.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług.

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności spółki Buy Together Polska., adres: 61-144 Poznań, ulica Na Miasteczku12/8, NIP: 7781432056 , KRS: 0000243809, Regon: 300176988 - jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis (Usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną).

Zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z ewentualnymi załącznikami) oraz jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym aby móc aktywnie korzystać z Usług – a zwłaszcza dodawać treści.

Art. 2.
Definicje pojęć

 1. Ustawa (UŚUDE) - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. – z późniejszymi zmianami).

 2. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 3. Serwis Internetowy (Serwis, Portal) - oznacza wszelkie strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie https://Kinomaniak.pl

 4. Usługodawca (Właściciel, Administrator) - oznacza spółkę Buy Together Polska., adres: 61-144 Poznań, ulica Na Miasteczku12/8, NIP: 7781432056 , KRS: 0000243809, Regon: 300176988 będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego i podmiotem odpowiedzialnym za jego administrowanie.

 5. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, który stanowi umowę zawartą między Użytkownikiem Serwisu (Usługobiorcą) a Właścicielem (Usługodawcą); tym w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi. Domyślny adres internetowy dla Regulaminu w aktualnej wersji to: https://Kinomaniak.pl/regulamin

 6. Użytkownik (Usługobiorca) – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu, w tym, w szczególności Użytkownik Zarejestrowany.Użytkownik stanowi Usługobiorcę w rozumieniu UŚUDE.

 7. Użytkownik Zarejestrowany -osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu i potwierdzenie Rejestracji, z Chwilą Zawarcia Umowy, uzyskała dostęp do pełnego zakresu usług Portalu (w tym możliwości dodawania treści do Portalu). Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 8. Usługa (Usługi) – usługi świadczone droga elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców polegające na udostępnianiu Użytkownikom za pomocą Serwisu Internetowego społecznościowej platformy komunikacyjnej (społeczność fanów filmów i seriali) pozwalającej m. in. na dodawanie przez Użytkowników Zarejestrowanych Materiałów dotyczących ich ulubionych filmów i seriali. Administrator nie ingeruje merytorycznie w treści (Materiały) dodawane przez Użytkowników; [end]

 9. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego. Wypełnienie formularza rejestracyjnego stanowi potwierdzenie zapoznania się z ofertą Usługodawcy w zakresie świadczenia Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

 10. Chwila Zawarcia Umowy (o Profil Użytkownika) – potwierdzenie Rejestracji poprzez skuteczne wywołanie przez Użytkownika linku aktywującego wysłanego z Serwisu na adres podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji (technicznie jest to: kliknięcie na link aktywacyjny i/lub wklejenie linku aktywacyjnego w pasek adresu przeglądarki i wywołanie Serwisu skutkujące wyświetleniem w serwisie informacji o skutecznej aktywacji konta); potwierdzenie Rejestracji stanowi oświadczenie woli Użytkownika o przyjęciu oferty Usługodawcy, z którą Użytkownik zapoznał się w procesie Rejestracji i stanowi moment, od którego Usługobiorca jest związany z Usługodawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.

 11. Browse-wrap Agreement” – w zakresie korzystania w ramach funkcjonalności Portalu możliwych dla Użytkownika, który nie dokonał Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na warunki wynikające z niniejszego Regulaminu (w odpowiednim zakresie), poprzez sam fakt korzystania z niniejszego Serwisu („Umowa zawarta przez samo Przeglądanie”).

 12. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu Kinomaniak.pl, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;

 13. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 14. Awatar - obraz reprezentujący graficznie Profil Użytkownika.

 15. Konto Użytkownika (Konto) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Profilu, jakie zbiera (jawnie lub niejawnie) i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.

 16. Profil Użytkownika (Profil) – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie strony internetowe, gdzie m. in. zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu (np. opublikowane posty, etc.). Profil zawiera też dane własne Użytkownika zawarte w jego Koncie, które Administrator ujawnia do wglądu samemu Użytkownikowi lub innym Użytkownikom. W szczególności chodzi o opis profilu użytkownika, jego Awatar, historię jego aktywności, etc.

 17. Materiały - teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika Zarejestrowanego na serwerach Administratora w celu ich publikacji w Portalu w formie Linku lub pliku o określonych parametrach (w tym w formie tzw. obiektu osadzonego); wszelkie treści dodane, wprowadzone w jakikolwiek sposób do Portalu przez Użytkowników (Zarejestrowanych).

 18. Post - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Portalu w ramach jego systemu forów dyskusyjnych („opinie”), w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi opiniami, myślami i poglądami (wyrażać je) na temat ulubionych filmów i seriali, których opisy dodawane są i katalogowane przez Użytkowników.

 19. Partner Marketingowy - Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników (Reklamodawca).

 20. Materiały Reklamowe - materiały zawierające treści reklamowe / marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych w formie elektronicznej.

 21. Materiały Agregowane - treści dostarczane do Portalu w sposób całkowicie automatyczny (za pomocą tzw. „robotów”) ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nagłówki wiadomości („newsów”) z ogólnodostępnych kanałów RSS.

 22. Nieautoryzowany Dostęp – sytuacja, w której osoba trzecia lub Użytkownik korzysta z Konta/Profilu, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych i korzysta Usług, nie posiadając do tego uprawnień.

 23. Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, dobrymi zwyczajami, tzw. netykietą lub niniejszym Regulaminem lub innymi zasadami (regułami) obowiązującymi w ramach świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu.

Art. 3.
Postanowienia ogólne

 1. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 2. Serwis Internetowy, w zakresie świadczonych przez Administratora dla Użytkowników drogą elektroniczną Usług, stanowi społecznościową platformę komunikacyjną (serwis hostingowy) pozwalającą na publiczne dodawania Materiałów na temat ulubionych filmów lub seriali Użytkowników a także na komentowanie dodanych filmów lub seriali (w formie Postów). Administrator nie ingeruje przy tym merytorycznie w Materiały dodawane przez Użytkowników, w szczególności nie filtruje ani nie przeszukuje zasobów zgromadzonych w serwisie.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych, w tym Materiałów Reklamowych, dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

 4. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzeżenie to nie dotyczy informacji przedstawianych Użytkownikowi w procesie Rejestracji, który stanowi ofertę zawarcia przez Użytkownika z Administratorem Umowy na świadczenie Usługi.

 5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Administratora lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

Art. 4.
Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Właścicielem Serwisu jest Buy Together Polska., adres: 61-144 Poznań, ulica Na Miasteczku12/8, NIP: 7781432056 , KRS: 0000243809, Regon: 300176988 – zwany dalej jako Administrator.

 2. Prowadzenie przez Administratora Serwisu (Usługa) obejmuje przede wszystkim:

  1. umożliwienie Użytkownikowi dodawania własnych Materiałów i/lub postów dotyczących ulubionych filmów lub seriali

  2. umożliwianie wyrażania opinii przez Użytkowników o ulubionych filmach lub serialach lub dotyczących zamieszczonych przez siebie lub innych użytkowników Materiałów (komentarze w formie Postów)

  3. udostępnianie przez Administratora przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych (Materiały, Posty i informacje Konta/Profilu użytkownika, Poczta Wewnętrzna).

  4. udostępnienie zawartości Serwisu wszelkim odwiedzającym Użytkownikom (niekoniecznie Zarejestrowanym) – „Web-wrap Agreement”.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Użytkownika obejmują: komputer lub inne urządzenie teleinformatyczne połączony z siecią Internet; zainstalowana przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies”.

 4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 5. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu Użytkownikom nie spełniającym wymogów technicznych określonych powyżej.

 6. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu oraz zamieszczaniem w niej treści w Postaci Materiałów lub Postów, z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu.

Art. 5.
Warunki korzystania z serwisu

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 2. Możliwość dodawania Materiałów oraz aktywnego włączenia Użytkownika do dyskusji jest dostępna wyłącznie po złożeniu Konta Użytkownika

 3. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny wraz z ankietą oraz zaakceptować Regulamin w aktualnej wersji, która jest przedstawiana w procesie Rejestracji oraz udostępniona przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu (domyślnie pod adresem https://Kinomaniak.pl/rejestracja) i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny wraz z ankietą i drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

 5. Przesłanie wypełnionego formularza Rejestracyjnego z Chwilą Zawarcia Umowy jest równoznaczne z:

a) zawarciem przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu w aktualnie obowiązującej wersji;

b) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta / Profilu Użytkownika.

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skierować swoje żądanie na adres administratora danych osobowych

 2. Utworzenie i korzystanie z Konta / Profilu w zakresie świadczonych przez Kinomaniak.pl Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Usługodawca nie wyklucza jednak w przyszłości wprowadzenia dodatkowych usług płatnych. Ich zasady zostaną określone w odrębnym dokumencie regulującym zasady świadczenia tych usług.

 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 4. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym (w szczególności w publikowanych przez Użytkownika Postach) oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności zakazany jest Nieautoryzowany Dostęp i Nadużycia.

 6. Zakazane jest tworzenie Konta / Profilu dla innej osoby bez jej pozwolenia.

 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, a zwłaszcza takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 8. Użytkownik, który dokonał rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 (siedem) dni kalendarzowych.

Art. 6.
Uczestnictwo w Serwisie
Kinomaniak.pl

 1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.

 2. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Administratora, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych przez Usługodawcę oraz jego partnerów handlowych.

 6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej przez Usługodawcę oraz jego partnerów handlowych.

 7. Użytkownik Akceptuje i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu.

 8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 9. Użytkownik zamieszczając treści oraz udostępniając je (w szczególności poprzez Posty) dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

 10. Użytkownik oświadcza, że:

  1. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

  2. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści (Materiałów i Postów) przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.

  3. Wszelkie dodawane przez użytkownika Materiały są zgodne z prawem

 1. Użytkownik nie jest uprawniony do:

  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;

  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej, treści (w formie Postów lub jakiejkolwiek innej formie, np. graficznej - Awatar), które mogłyby w szczególności:

  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;

  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 3. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z Art. 8 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści (Postów) zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §5, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.

 5. W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, na skutek zamieszczenia treści przez Użytkownika, Użytkownik taki zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Użytkownik zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

Art. 7.
Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Art. 8.
Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu (a w szczególności opublikowany Post) narusza ich prawa, w tym prawa autorskie, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia – na przykład poprzez zablokowanie konkretnego Postu.

Art. 9.
Przestrzeganie prawa i Regulaminu Kinomaniak.pl

 1. Serwis Kinomaniak.pl umożliwia prezentowanie przez Użytkowników różnych Materiałów dotyczących ulubionych filmów i seriali oraz dzielenie Użytkowników między sobą poglądami i opiniami na tematy ulubionych seriali lub filmów – m. in. poprzez system komentarzy. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich zgodności z prawem, prawdziwości i rzetelności, tym samym nie redaguje merytorycznie zawartości dodawanych Materiałów.

 2. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce.

 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem (zwłaszcza naruszających prawo autorskie), wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

 4. Osoby zamieszczające Materiały i komentarze (Posty) w Serwisie Kinomaniak.pl rozpowszechniają dodawana przez siebie treści na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. To samo dotyczy odpowiedzialności za dodawane przez Użytkownika Materiały.

 5. Użytkownik oświadcza, że wie, iż odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone w Serwisie przez siebie.

 6. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin, Administrator Serwisu ma prawo blokować dostęp do możliwości dodawania treści w serwisie lub nawet całkowicie zablokować Konto / Profil takiego Użytkownika.

Art. 10.
Umieszczanie Materiałów i Postów w Serwisie

 1. Użytkownik umieszczając Materiały i Posty w serwisie jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad uczestnictwa w Serwisie Kinomaniak.pl wyrażonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności w Artykule 6 niniejszego Regulaminu (chodzi zwłaszcza o ustępy: 7, 10, 11 i 12 tegoż Artykułu).

 2. Użytkownik wyrażając swoją opinie na poszczególne tematy w formie publikowanych przez siebie w serwisie Postów, wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach strony www.Kinomaniak.pl a także w innych serwisach społecznościowych (jak Facebook, Twitter, Wykop, etc.) – w celu autopromocji Serwisu i jego Usług. Zgoda ta stanowi nieodpłatną niewyłączną licencję udzieloną na rzecz Usługodawcy obejmującą prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

 3. To samo dotyczy dodawanych przez Użytkownika Materiałów.

Art. 11.
Dane osobowe, pliki „Cookies”

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest Buy Together Polska., adres: 61-144 Poznań, ulica Na Miasteczku12/8, NIP: 7781432056 , KRS: 0000243809, Regon: 300176988, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, , w tym w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie (np. celach marketingowych).

 4. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w ramach Rejestracji Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia finalizację procesu Rejestracji (który kończy Chwila Zawarcia Umowy) i tym samym uniemożliwia założenie Konta / Profilu Użytkownika.

 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

 6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 7. Usługodawca uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Usługodawca nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu, ankiet i innych narzędzi statystycznych i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

 9. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

 10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.

 11. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;

  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

  3. zbierania danych statystycznych.

 12. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.

Art. 12.
Inne treści przekazywane w ramach Serwisu

 1. Administrator zastrzega możliwość umieszczania w Portalu lub korespondencji e-mailowej do Użytkowników Materiałów Reklamowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Partnerów Marketingowych.

 2. W razie przekierowania Użytkownika, po kliknięciu na Materiały Reklamowe, na strony Partnerów Marketingowych, Użytkownika obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na portalach tych Partnerów.

 3. W Portalu mogą znajdować się Materiały Agregowane. Administrator nie ma wpływu na ich treść, która pobierana jest całkowicie automatycznie przez tzw. „roboty”.

 4. W granicach dopuszczalnych prawem, za treść reklam odpowiadają Partnerzy Marketingowi.

Art. 13.
Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca informuje i zastrzega, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty w Serwisie układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych (w zakresie udostępnianej platformy komunikacyjnej).

 2. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku prywatnego. Inne formy korzystania z treści Portalu, poza wspomnianym dozwolonym użytkiem osobistym, a w szczególności kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika, który ma prawo do danej treści (np. Materiału lub Postu) jest zabronione.

Art. 14.
Tryb i sposób składania reklamacji

 1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora (lub poprzez stosowny formularz kontaktowy).

 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w powyższym punkcie 3. (art. 14.) w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

 6. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.


Art. 15.
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego (domyślny adres aktualnej wersji: https://Kinomaniak.pl/regulamin).

 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych.

 4. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu (co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług i zamknięciem Konta / Profilu). W razie braku wyraźnego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu uprzednim, po upłynięciu wspomnianego terminu 14 dni, przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmieniony Regulamin.

 5. Rozwiązanie umowy w trybie punktu 4. niniejszego art. 15 nie powoduje rozwiązania licencji, jaką Użytkownik udzielił Administratorowi na opublikowane przez niego w Postach treści – chyba, że Użytkownik wyraźnie wycofa również licencję. Analogicznie nie niweczy tej licencji zawieszenie Konta/Profilu.

 6. Pewne zasady przyjęte w Serwisie Internetowym dla społeczności są uregulowane w dziale "FAQ" ("Najczęściej zadawane pytania") dostępnym pod adresem https://Kinomaniak.pl/faq i stanowią one integralną część niniejszego Regulaminu.

 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2020 roku.

https://vod.plus?cid=fAmDJkjC